YACHTIC.EU

Ogólne Warunki Zawierania Umów o Czarter Jachtów

§1
Niniejsze Ogólne Warunki Zawierania Umów o Czarter Jachtów określają zasady, na jakich użytkownicy strony internetowej www.yachtic.eu zawierają umowy o czarter jachtów oferowanych na tej stronie przez operatorów tych jachtów.

§2
Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtów pojęcia oznaczają:
1) OWU — niniejsze Ogólne Warunki Zawierania Umów o Czarter Jachtów.
2) Agent — Yachtic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 40-687 Katowice, ul. Sobocińskiego 19
3) Strona internetowa — stronę internetowa o adresie www.yachtic.eu, o ile z danego postanowienia OWU nie wynika, iż chodzi o inną stronę internetową.
4) Operator — Armator lub zarządzający w imieniu Armatora konkretnym jachtu udostępnianego za pośrednictwem strony internetowej.
5) OWC - Ogólne Warunki czarteru, określone przez armatora lub zarządcę warunki czarteru konkretnego jachtu udostępnianego na stronie internetowej, które określają prawa i obowiązki stron umowy o czarter jachtu.
6) Klient — użytkownik strony internetowej dokonujący za jej pomocą czarteru jachtu.
7) Umowa o czarter jachtu — umowa zawierana pomiędzy klientem, a armatorem lub zarządcą jachtu, której przedmiotem jest czarter konkretnego jachtu udostępnionego na stronie internetowej.
8) Konto Klienta – część witryny internetowej yachtic.eu, zabezpieczona hasłem i dostępna tylko dla Klienta, w której określone są wszystkie szczegóły dotyczące rezerwacji oraz umożliwiająca zarządzanie rezerwacją.

§3
1. Każdy klient akceptuje postanowienia niniejszych OWU, a w szczególności akceptuje fakt, iż agent pełni rolę jedynie pośrednika przy zawieraniu umowy o czarter jachtu, zaś stronami tej umowy są Operator oraz Klient. Klient akceptuje również fakt, iż pełna odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o czarter jachtu, a także wszelka odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z czarterem jachtu spoczywa na Operatorze.
2. Klient poprzez dokonanie rezerwacji akceptuje OWU oraz OWC.

§4
1. Na stronie internetowej publikowane są fotografie oraz opisy jachtów. Zarówno fotografie, jak i opisy udostępniane są przez Operatora, który ponosi odpowiedzialność za ich treść.
2. Umowy o czarter jachtu są zawierane zgodnie z warunkami określanymi przez Operatora.

§5
1. Klient dokonuje wyboru jachtu oraz terminu czarteru na stronie internetowej.
2. Klient potwierdza chęć rezerwacji poprzez użycie przycisku Wstępnie zarezerwuj. Z chwilą potwierdzenia chęci rezerwacji Agent dokonuje rezerwacji opcjonalnej na okres nieprzekraczający 5 dni, nie dłuższy jednak niż wskazano w Koncie Klienta. W tym okresie Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z czarteru, zaś Agentowi przysługuje prawo anulowania rezerwacji w przypadku wystąpienia błędu danych.
3. Podczas rezerwacji zostaje Klientowi automatycznie założone Konto Klienta w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące jego rezerwacji.
4. Klient zobowiązany jest aktywować swoje konto w ciągu 3 godzin od jego założenia, w przeciwnym razie rezerwacja może zostać automatycznie anulowana.
5. Przed upływem terminu rezerwacji opcjonalnej Klient powinien wpłacić na rachunek agenta kwotę wskazaną w Koncie Klienta. Po spełnieniu wymagań opisanych w zdaniu poprzedzającym dokonana przez klienta rezerwacja opcjonalna uzyska status rezerwacji potwierdzonej i nawiązana zostanie z Operatorem umowa o czarter jachtu na warunkach określonych w tej umowie i warunkach czarteru. Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych warunków we wskazanym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji opcjonalnej.
6. Pozostała część należności powinna zostać uiszczona bezpośrednio na rachunek Agenta w terminie wskazanym w Koncie Klienta za pośrednictwem przelewu bankowego lub płatności elektronicznej.
7. Klient zobowiązany jest do podania listy załogi po zalogowaniu do Konta Klienta na Stronie internetowej najpóźniej na 14 dni przed rozpocząciem czarteru. Jeżeli rezerwacja potwierdzana jest później niż 14 dni przed rozpoczęciem czarteru to najdalej w dniu jej potwierdzenia.
8. Nie podanie listy załogi w terminie określonym w p. 5 niniejszego paragrafu upoważnia Agenta do zażądania od Klienta dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 19€.
9. Po uiszczeniu całości opłat oraz wypełnieniu listy załogi Klient otrzyma od agenta dokument Boarding Pass, który stanowi podstawę do przejęcia jachtu.
10. Nie uiszczenie całości opłat uprawnia armatora lub zarządcę do rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej zgodnie z zasadami obowiązującymi przy rezygnacji z czarteru określonymi w warunkach czarteru.
11. W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu email, nieprawidłowego numeru telefonu kontaktowego lub braku możliwości skontaktowania się z Klientem po złożeniu przez niego rezerwacji Agent zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji wstępnej bez poinformowania o tym fakcie Klienta.

§6
W miejscu przejęcia jachtu klient powinien przedstawić Operatorowi lub innym działającym w jego imieniu osobom następujące dokumenty:
1. Dokument Boarding Pass,
2. Dokument potwierdzający tożsamość klienta oraz innych osób zabieranych przez niego na pokład jachtu,
3. Dokumenty wskazane w treści warunków czarteru,
4. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia jachtu po akwenie, na którym ma odbyć się czarter, o ile Klient nie zamówił dodatkowo usługi skipera.

§7
Klient akceptuje fakt, iż Operator lub osoby działające w jego imieniu w miejscu przejęcia przez Klienta jachtu, uprawnione są do zweryfikowania przedstawianych przez Klienta uprawnień do prowadzenia jachtu oraz do sprawdzenia praktycznych umiejętności Klienta w prowadzeniu jachtu. Jeżeli Operator lub osoba działająca w imieniu wyżej wymienionych osób poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do zdolności klienta do prowadzenia jachtu uprawniona jest do zaokrętowania na jachcie skipera. Koszty usług skipera nie są wliczone w cenę czarteru i powinny być uregulowane przez klienta na zasadach wskazanych w warunkach czarteru.

§8
1. W przypadku, gdy klient zrezygnuje z czarteru jachtu zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w kwocie równiej:
1) Do 30 dni przed dniem przejęcia jachtu określonym w umowie o czarter jachtu - 50% należności za czarter,
2) Mniej niż 30 dni przed dniem przejęcia jachtu określonym w umowie o czarter jachtu - 100 % należności za czarter.
2. Klient może wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z czarteru w terminie 7 dni od daty rezerwacji jachtu.

§9
Operator, ani Agent nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ani też za żadne inne szkody poniesione prze klienta będące wynikiem okoliczności przez nich niezawinionych lub okoliczności mających charakter siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć wszelkie zdarzenia o charakterze nieprzewidywalnym, pozostające poza rozsądną kontrolą którejkolwiek ze stron, a w szczególności: katastrofy naturalne, działania wojenne, stany nadzwyczajne, zarządzenia władz państwowych.

§10
Wszelkie reklamacje dotyczące działań lub zaniechań agenta Klient lub inna upoważniona przez niego osoba powinna złożyć w formie pisemnej na adres Agenta w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

§11
1. Do umowy z agentem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Prawo właściwe dla umowy o czarter jachtu ustalane będzie zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§12
1. Wszelkie spory powstałe w związku z działaniami lub zaniechaniami agenta rozpoznawane będą przez sąd właściwości ogólnej.
2. Spory związane z umową o czarter jachtu rozpoznawane będą zgodnie z przepisami właściwymi dla tej umowy.